Forskning

I dagsläget så bedrivs den största delen av det vetenskapliga arbetet via Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) som är beläget i Storuman i Västerbotten. GMC har samarbetsavtal med Northern Ontario School of Medicine (Kanada) samt Charles Darwin university (Australien). De arbetar tillsammans med FoU inom glesbygdsmedicin. Utöver detta så ingår Distriktsmedisinsk senter i Tromsø i det rurala nätverket byggs tillsammans med kollegor från Australien och Kanada. GMC har också samverkan med Centre for Rural Health i Skottland samt samarbetspartners bland annat på Island, i Finland, Indonesien och i Kenya. 

Glesbygdsmedicinsk förening arbetar för att stödja forskning inom ämnet.

GMC - Glesbygdsmedicinskt Centrum

Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) startade 2010 och är sedan 2014 en FoU-enhet inom Västerbottens primärvård. GMC ägs av Västerbottens läns landsting, men verkar i hela Norrland.Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd. 
För att säkerställa god hälsa och livskvalitet i glest befolkade områden behövs kunskap om de specifika utmaningar, möjligheter och behov som kan finnas i dessa områden.  
Den huvudsakliga verksamheten består av:- Att bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd.- Att stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till         glesbygdsområdenas specifika utmaningar.- Att arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården.- Att initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården.- Att verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin. Glesbygdsmedicinskt centrum bedriver forskning med fokus på individen som bor och lever i glesbygd. Vi studerar olika lösningar för en god och nära vård i kommuner och regioner – från individ till system. Några exempel på forskningsstudier:- Utvecklar distansmedicin tex. dietist på distans- Patient-vänlig diagnostik- Vård i livets slutskede bland samer- Sjukstugemodellen/sjukstugeverksamhet. I samverkan med Skövde tekniska högskola testas nu sjukstugemodellens effekt via ett simuleringsverktyg. - Hälsosystem och kontinuitet i vården- Virituella hälsorum.

Glesbygdsmedicinsk Forskning - Länkar


International Journal of Rural and Remote Health
RRH is an open-access international academic journal serving rural and remote communities and publishing articles by rural health practitioners, educators, researchers and policy makers.The Canadian Journal of Rural Medicine
A publication of the Society of Rural Physicians of Canada, is a peer-reviewed print + online Quarterly journal. The journal allows free access to its contents.
The Australian Journal of Rural Health 
AJRH is a multidisciplinary refereed journal published on behalf of NRHA. AJRH is published six times a year. The first issue each year is available free for online readers.