Utbildning och stipendie

Svensk förening för glesbygdsmedicin utlyser stipendium

årligen för att möjliggöra för verksamma inom glesbygdsmedicin att kunna delta i en internationell konferens eller liknande fortbildning.

I ansökan om stipendium för att stärka och utveckla den glesbygdsmedicinska erfarenheten kan föreningen anslå upp till 20 000 kr per kalenderår för att bidra till medlems kostnad för internationell konferens eller liknande utbildning/fortbildning.

Ansökan ska innehålla en beskrivning, med källor, vad stipendiet ska användas till. Dessutom en presentation av den sökande, var denne arbetar och på vilket sätt dennes glesbygdsmedicinska verksamhet skulle berikas av att kunna delta i den konferens/kurs/liknande utbildningsinsats med tydlig glesbygdsmedicinsk målsättning som hänvisas till i motiveringen. Man bör också ha rimlig medfinansiering/godkännande från huvudman för att det ska kunna genomföras.

Föreningen emotser som motprestation en redovisning av kostnader och innehåll, samt att stipendiaten planerat för att närvara med en kort presentation på nästkommande årliga glesbygdsmedicinska konferens i Sverige.

Tips för att hitta lämpliga mål för stipendiets användande är att leta på Rural WONCAs Home - Rural Wonca och  World Organization of Family Doctors (WONCA) (globalfamilydoctor.com)  

Tips 2024:

Rural WONCAs världsmöte i Cape Town, Sydafrika 10-13 september 2024

World Organization of Family Doctors (WONCA) (globalfamilydoctor.com)

Nästa europeiska WONCA konferens 25-28 september i Dublin, Irland WONCA Europe 2024

Där även den europeiska glesbygdsmedicinska föreningen EURIPA deltar med workshops och posters

EURIPA Rural Health Forum, dvs den europeiska glesbygdsmedicinska föreningens årliga konferens, sker 20-22 juni I Lincoln, England Home - EURIPA

Man kan även finna mycket internationellt material och ibland även onlinekurser för fortbildning i glesbygdsmedicin på flera hemsidor för Rural medicine, t ex

www.srpc.ca (Kanada)

 www.ruralhealthweb.org (NHRA USA)

www.srmc.scot.nhs.uk (Skottland)

https://ruralhealthandcare.wales/

www.acrrm.org.au  https://www.rrh.org.au    (Australien)

Ansökan ska för 2024 års stipendium tillsändas styrelsen senast 31/5 2024. Stipendiet kan tas ut upp till ett år senare än det år det tilldelats stipendiaten.


Ultraljudskurs

Använda sig ultraljudsunderökningar inom allmänmedicin eller glesbygdsmedicin? 

I Sverige känns det främmande och vi hävdar gärna att det bara kan utföras av specialister. Det är för stora risker till överdiagnostik. Det är för stora risker att missa viktiga fynd. Men det finns i andra länder. 

Då allmänläkarspecialisten Meike Harmening flyttade från Tyskland till Åsele så förundrades hon över att det trots rikligt med avancerad utrustning inte fanns en ultraljudsapparat. I Tyskland är det mycket vanligt att allmänläkare använder ultraljud och detta trots att de inte har lika omfattande arbetsuppgifter som förekommer i Sverige. 

Som allmänläkare i Sverige och inte minst i glesbygden så får man ta hand om akuta sjukdomsfall- ibland svårt sjuka patienter, ta hand om mycket av diagnostiken själv innan remissen skrivs, skilja det akuta från det subakuta till det som kan vänta, ta hand om hemsjukvård, sjukhem och palliativa patienter. Meike, som var van att ha en ultraljudsapparat till hands upplevde det som att ha blivit av med ett av sina sinnen. 

Med stöd av Glesbygdsmedicinsk förening och Glesbygdsmedicinskt Centrums internationella nätverk så etablerades kontakt med ett mycket erfaret team i Storbritannien, vilka med gott resultat arbetat med att utbilda allmänläkare i ultraljud. Det utformades ett utbildningskoncept för allmänläkare i Sverige som är anpassat för behoven i den svenska glesbygden bestående av en introduktionskurs, fördjupningskurser samt ett upplägg för certifiering. 

Nu börjar en helt ny generation av ultraljudsanvändare växa fram och flera introduktions- och fortsättningskurser har hållits. Faktum är att inte bara läkare från glesbygden utan från hela Sverige och även från utlandet har deltagit. Idag har flera sjukstugor och Hälsocentraler i Norrland införskaffat ultraljudsapparater och deltar regelbundet vid kurstillfällen.

Anledningarna till varför ultraljudsundersökningar inom allmänmedicin och glesbygdsmedicin är intressanta är många.

Användandet av ultraljud har uppvisat goda resultat i andra länder. Med rätt utbildning och användning så ger det ett mycket bra stöd och träffsäkerhet i diagnostiken, bättre remisser, bättre prioritering samt färre resor (vilket inte minst är av intresse i glesbygden). Samtidigt är undersökningen smärtfri och ofarlig för patienterna. Ultraljudsundersökningen ger också visuell feedback till patienten vilket bidrar till en bättre förståelse och compliance.

Ultraljudsapparaten kompletterar allmänläkarens diagnostiska verktygslåda och främjar rekrytering och arbetsglädje tack vare att det är roligt och intressant. 

För att användandet av ultraljud ska bli kvalitativt krävs en tillräcklig grundkunskap samt en strukturerad rutin för kontinuerlig utvärdering och utveckling av de kunskaperna. Kurskonceptet som är framtaget tillsammans Centre for Ultrasound Studies vid Bournemouth University, eftersträvar just detta.

Basen är en högkvalitativ introduktionskurs som är speciellt anpassad för allmänläkare. Denna intensiva tredagarskurs ger en bred teoretisk och praktisk grund att stå på. Kursen hålls årligen och annonseras bland annat på denna hemsida.

Efter introduktionskursen är tanken att på egen hand praktisera ultraljudsundersökningar. Detta kan göras på egen hand vid den egna verksamheten men det krävs också handledda undersökningar för att sedermera uppnå certifiering. Detta skall ske vid en annan verksamhet där det finns tillgång till handledning, exempelvis via auskultationer på röntgenklinik eller gynekologisk klinik eller av annan certifierad allmänläkare. Varje år anordnas även tvådagars fördjupningskurser med fokus på praktiskt handledd träning då man kan samla på sig undersökningar under handledning, även dessa annonseras här på hemsidan.

För att ansöka om certifiering så krävs det att man har genomgått introduktionskursen och att man har 180 dokumenterade handledda undersökningar samt två fallstudier med lagrade bilder.

 Vid certifieringstillfället sker utöver en genomgång av dessa ett praktiskt slutprov. Klarar man detta så tilldelas man dels ett RCR (Royal College of Radiology) level 1 certifikat samt glesbygdsmedicinska föreningens certifikat i Ultraljud för Glesbygdsläkare. 

Certifieringstillfällen annonseras här på hemsidan.

Hur du sedan använder och utvecklar dina kunskaper beror på vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag och vilket intresse du har. Möjligheterna är enorma. Via Centre for ultrasound studies vid Bournemouth University finns möjligheten till ytterligare certifieringar. Kanske du behöver ultraljud som stöd för att tappa pleuravätska eller ascites om du arbetar med palliation? Kanske gynekologi och obstretik är ett område du vill kunna utöka dina diagnostiska möjligheter inom? Kanske du och fysioterapeuten vill kunna använda ultraljud som hjälp och stöd vid muskeloskeletala besvär hos er patient?

Kanske du kommer att kunna sätta en säker diagnos med hjälp av ultraljud på din akut sjuka patient redan på sjukstugan i glesbygden! 

kursen i april 2020 ställdes in på grund av covid-19.

Det är i dagsläget oklart när nästa kurs kommer att hållas. Nedan följer dock informationen om den kurs som planerades för de som är intresserade av kursens innehåll.

Vill du hålla dig uppdaterad och få information om när nästa kurs planeras? Skicka ett meddelande till oss via "Contact Us" (längst ned på varje sida) och ange att du är intresserad av Ultraljudskursen så ser vi till att inbjudan blir skickad direkt till den mailadress du angivit då en ny kurs blir aktuell.

Svensk förening för Glesbygdsmedicin och GMC inbjuder dig att deltaga vid den 5:e omgången av:

Introduktionskurs i Ultraljud för Allmänläkare

28-30 April i Vilhelmina.

Vi har återigen bjudit in föreläsare från England som har lång erfarenhet av kurser för allmänläkare. Vi har anpassat och kompletterat kursen så att den motsvarar våra specifika behov i Sverige och glesbygden.

Kursen ger en bred bas och inkluderar bland annat abdominalt ultraljud, gyn/obstetriskt ultraljud, DVT och även lite muskuloskeletalt ultraljud.

Tre fullspäckade dagar med föreläsningar (ca 50%) och praktisk övning i små grupper med handledning (ca 50%).

Kursen ger grunden för att bli certifierad enligt Royal College of Radiology samt grundcertifikatet från Svensk förening för Glesbygdsmedicin och GMC.

För mer information se fjolårets program nedan. Tider och ordning kan ändras något men innehållet kommer att vara i stort sett det samma.

Kursen riktar sig till alla intresserade. Specialister i Allmänmedicin, ST-läkare eller AT-läkare. Den kan även lämpa sig för akutläkare eller andra specialiteter som använder ultraljud i sin verksamhet. 

Kostnad för kursen: 12 000 kr 

Boende är ej inkluderat. Rabatterat boendepris på Hotell Wilhelmina för kursdeltagare.

Plats för kursen: Hotell Wilhelmina

Kursprogram 2019:  

DAY 108.00-08.30    Registration participants + presentation of the team, Aims/objectives of ultrasound (0,5h) 08.30-09.30    Basic ultrasound physics (1h) 09.30-10.30    Ultrasound Equipment (1h) 10.30-11.00    Coffee11.00-11.30    Quality Assurance and Safety issues (0,5h)11.30-12.30    Early pregnancy ultrasound (1h) 12.30-13.30    Lunch13.30-15.00    Gynaecology: Approach to scanning/anatomy/pathology (1,5h) 15.00-16.30    Practical workshop 1 (gyn) (coffee during that) (1,5h)16.30-17.00    DVT (0,5h)17.00-18.30    Practical workshop 2 (DVT) (1,5h)19.30              Dinner DAY 208.00-09.30    Abdominal ultrasound: Approach to scanning/ anatomy/pathology (1,5h)09.30-10.00     Coffee10.00-11.45     Practical workshop 3 (Liver/gallbladder) (1,75h)11.45-12.45      Lunch12.45-14.30     Practical workshop 4 (pancreas/kidneys) (1,75h) 14.30-15.00     Coffee15.00-16.30     Superficial structures (testes/thyroid) (1,5h)16.30-18.15     Practical workshop 5 (aorta/thyroid) (1,75h)19.15                Dinner (Bergmans) DAY 308.00-09.00     Intro MSK (musculoskeletal ultrasound) (1h)09.00-09.30     Coffee09.30-11.15      Practical workshop 6 (msk) (1,75h)11.15-12.15       Lunch12.15-14.00     Practical workshop 7 (optional) (1,75h)14.00-15.00     Training issues, Guidelines, Discussion/ Feedback/ Evaluation (1h)15.00               Coffee 11,75h practical training, 11h theory.

Akutsjukvård i Glesbygd

Kursen Akutsjukvård i Glesbygd togs fram av Glesbygdsmedicinsk förening men har med tiden blivit en SK-kurs som söks via Socialstyrelsen. Kursen rekommenderas samtliga med Glesbygdsmedicinsk profil på sin ST i allmänmedicin. Kursen är förlagd till Hemavan.

Övriga Kurser/Utbildningar

En kurs i ATLS rekommenderas till alla som skall arbeta i glesbygden. Var det länge sedan du gick den så rekommenderas en uppfräschning av dina kunskaper. 

PHTLS - kursen är ett bra alternativ/komplement till ATLS-kursen. Detta dels för att det är samma kurs som ambulanspersonalen går samt att du ofta inte befinner dig på ett fullutrustat akutrum utan får arbeta med prehospital utrustning.

Kursen ges ofta inom regionen (kontakta utbildningsansvarig för ambulanssjukvården).

AMLS - kursen är även denna ett intressant komplement som ger ett strukturerat tänkande kring akuta medicinska tillstånd. Även denna genomgår ambulanspersonal.

Kursen ges ofta inom regionen (kontakta utbildningsansvarig för ambulanssjukvården).

En kurs i ledning- och organisation på skadeplats skall ingå i en ST utbildning med glesbygdsmedicinsk profil. Kurserna ges av regionerna och brukar kallas KAOS eller PS-kurser.

I målbeskrivningen för ST-glesbygdsmedicin nämns även kurs i Palliativ medicin. Detta är efter 2015 obligatoriskt för alla ST. För glesbygdsmedicinsk kompetens kan tjänstgöring eller kurs i fördjupad kunskap om vård i livets slut i hemmet/sjukstugan vara lämplig om inte den obligatoriska ST-kursen i ens region räcker (handledare avgör). Tips på fördjupning hittar du i länken.

Vi rekommenderar fördjupningskurser i:

Dessa kan du finna exempelvis via LIPUS hemsida, använd länken.

Bra kurser inom dessa ämnen hittar du såklart även som SK-kurser hos Socialstyrelsen (SoS).

Föreningen ordnar dagen före de årliga konferenserna även temadag för ST och andra intresserade. Denna dag inriktas just på ämnen och situationer som händer sällan men kräver att du som glesbygdsläkare måste klara att bedöma och handlägga med bristande resurser och utan större mängdträning. 

Vi tar gärna emot idéer och tips på kommande ämnen! Använd Contact us längst ned på sidan.